Loading Ekstasis ou Estudos fisiognomónicos ou Tableaux de chambre ou Teatro das paixões ou Têtes d’expression ou Pintura machista, misógina e malandra

Solo Exhibition | Loading Ekstasis ou Estudos fisiognomónicos ou Tableaux de chambre ou Teatro das paixões ou Têtes d’expression ou Pintura machista, misógina e malandra
Venue | Museu Júlio Dinis, Ovar
Dates | 21.02.2015 – 10.05.2015

loading_ekstasis

loading_ekstasis

Author(s)
PDF